กศน.อำเภอทุ่งฝน กำหนดการทดสอบวัดผลระดับชาติ N-NET ประจำภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒
ในวันที่  ๒๕  สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๖๒  ณ  สนามสอบ  โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร