กำหนดสอบวัดผลระดับชาติ (N-NET)
   วันที่  25  สิงหาคม  พ.ศ.  2562   
​​​​​​​  สนามสอบโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร